Restelin eettiset periaatteet

Restelin eettiset periaatteet

Eettiset periaattet ohjeistavat koko Restelin toimintaa. Restelin hallitus on 22.1.2020 hyväksynyt nämä eettiset periaatteet

Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla

Taloudellisesti kestävillä toimintatavoilla tarkoitamme hyvää hallinnointitapaa sekä jatkuvaa kustannustehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukykyisyyden ylläpitoa ja kehittämistä kaikessa
toiminnassamme.

Olemme vastuullisia yritys- ja verokansalaisia

Liiketoiminnallamme luomme edellytyksiä hyvinvoinnille maksamalla verot Suomeen. Restelin verojälki julkaistaan vuosittain osana Restelin omistavan Tradeka-Yhtiöt -konsernin verojalanjälkeä. Ravintolapalveluiden tuottajana myös työllistämme paikallisia ihmisiä ja olemme alan monipuolisen osaamisen ja vastuullisuuden edelläkävijöitä.

Emme hyväksy harmaata taloutta ja huolehdimme esimerkillisesti vero- ja muista
lainsäädännöllisistä velvoitteistamme.

Pidämme huolta työyhteisöstämme

Kaikki mitä teemme perustuu rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, reiluuteen ja ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen. Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti emmekä hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai kiusaamista. Jokaisella työntekijällämme on oikeus työskennellä turvallisessa sekä terveellisessä työympäristössä.

Arvostamme sekä omaa että toistemme työtä. Tuemme kollegoitamme onnistumaan ja jaamme yhdessä onnistumisen ilon.

Tuemme henkilöstömme työhyvinvointia, kuuntelemme työntekijöitämme säännöllisesti muun muassa kyselyiden avulla ja panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Me resteliläiset noudatamme alamme työehtosopimusta ja toimimme aina määriteltyjen työohjeiden mukaan. Tarjoamme työntekijöillemme lisäksi vähimmäistason ylittäviä henkilöstöetuja. Kunnioitamme myös työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä ammatillisesti.

Kuuntelemme asiakkaitamme ja huolehdimme heidän oikeuksistaan

Kommunikoimme asiakkaidemme kanssa säännöllisesti eri viestintäkanavien kautta ja käytämme saamaamme asiakaspalautetta toimintamme parantamiseen. Noudatamme asiakkaidemme tietoja koskevissa asioissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamia vaatimuksia sekä kaikkia soveltuvia yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä.

Huolehdimme asiakkaidemme turvallisuudesta muun muassa antamalla työntekijöillemme säännöllisesti turvakoulutusta ja ylläpitämällä lain mukaisesti pelastus- ja turvasuunnitelmia. Varmistamme, että tarjoamamme tuotteet ovat asiakkaillemme turvallisia, noudattamalla elintarvike- ja tuoteturvallisuuteen liittyviä lakeja ja ohjeita.

Asiakkaita kohdellaan ja palvellaan tasapuolisesti niin, ettei ketään perusteettomasti aseteta toisiin nähden eriarvoiseen asemaan syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, iän tai muuhun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Otamme ympäristöasiat huomioon liiketoiminnassamme

Tunnistamme liiketoimintamme suorat sekä epäsuorat ympäristövaikutukset ja vastuumme näihin liittyen. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toiminnastamme syntyvän ruokajätteen sekä kokonaisjätteen määrää. Lisäksi, mahdollisuuksien mukaan, lajittelemme ja kierrätämme
toiminnastamme syntyvät jätteet.

Pyrimme parempaan energiatehokkuuteen sekä pienempään veden kulutukseen, hankkimalla energiaa säästäviä laitteita ja kannustamalla energiaa ja vettä säästävään toimintaan. Olemme mukana Tradekan energiatehokkuusraportoinnissa.

Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista ja konkreettista toimintaa ympäristön kuormittamisen minimoimiseksi ja ympäristöystävällisempien pakkausten kehittämiseksi.

Edellytämme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme

Keskitetty hankintaorganisaatiomme tekee tärkeimmät tavaroiden ja palvelujen hankintasopimukset. Edellytämme tavaran- ja palveluntoimittajiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin käytäntöihin, joita itse noudatamme. Liitämme nämä eettiset periaatteet tärkeimpien kumppaniemme sopimuksiin.

Valitessamme yhteistyökumppaneita, heidän pitää pystyä osoittamaan kuinka he ovat omassa toiminnassaan huomioineet mm. sosiaalisen vastuun, eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja muut vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet. Edellytämme tärkeimmiltä yhteistyökumppaneiltamme vuotuista vastuullisuusraporttia, jossa yhteistyökumppani analysoi toimintaansa ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmasta kansainväliset standardit huomioiden. Tärkeimpiin yhteistyösopimuksiin liitetään myös kopiot yrityksen laatu- ja ympäristösertifikaateista sekä vastuullisuusraportista.

Noudatamme lakeja, asetuksia ja rehellisen kilpailun periaatteita

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Emme missään tilanteessa kehota tai ohjeista ketään toimimaan vastoin lakeja ja asetuksia, emmekä myöskään ota tämän kaltaisia kehotuksia tai ohjeistuksia vastaan keneltäkään.

Noudatamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä ja uskomme avoimeen ja rehelliseen kilpailuun. Emme osallistu toimintaan, jonka tarkoituksena on avoimen ja rehellisen kilpailun estyminen tai rajoittuminen.

Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja muilta sidosryhmiltä samoja toimintaperiaatteita.

Toiminnastamme viestiminen perustuu läpinäkyvyyteen, avoimuuteen ja rehellisyyteen

Sisäinen viestintämme sekä viestintämme eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa on läpinäkyvää, avointa ja tosiasioihin perustuvaa. Varmistamme, että eri markkinointikanavissamme annetut tiedot pitävät paikkansa. Emme hyväksy harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista markkinointia tai menettelyä.

Tietojen luottamuksellisuus ja kilpailunäkökohdat voivat joissakin tilanteissa rajoittaa viestinnän
avoimuutta.

Huolehdimme liiketoiminnan luottamuksellisuudesta

Kunnioitamme liiketoimintatietojen luottamuksellisuutta. Emme ilmaise Restelin tai Restelin sidosryhmien luottamuksellisia tietoja, kuten liikesalaisuuksia, liiketoimintaan liittyviä julkistamattomia tietoja tai luottamuksellisia henkilötietoja ulkopuolisille, emmekä käytä niitä omaksi hyödyksemme tai kenenkään muun kuin Restelin hyödyksi.

Emme hyväksy lahjontaa ja vältämme eturistiriitoja

Tuomitsemme niin lahjukset kuin korruptionkin kaikissa muodoissaan. Emme vastaanota emmekä tarjoa sellaista lahjaa, kestitystä tai palvelua, joka ylittää tavanomaisen vieraanvaraisuuden, jolla pyritään vaikuttamaan tai jonka voidaan olettaa vaikuttavan päätöksentekoon. Ilman johtoryhmän jäsenen, toimitusjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan kirjallista lupaa ei vastaanottamamme tai antamamme lahjan arvo saa olla yli 100 euroa. Restel maksaa matkakulut, mikäli osallistumme yhteistyökumppaneidemme järjestämiin tilaisuuksiin.

Vältämme tilanteita, joissa työntekijän omien sekä Restelin etujen ristiriitoja esiintyy. Emme tavoittele henkilökohtaista etua käyttämällä hyväksi joko asemaamme tai Restelille kuuluvaa omaisuutta tai tietoa. Päätöksissämme edistämme aina Restelin etua, vahingoittamatta kuitenkaan muita ja toimimme vastuullisesti.

Olemme velvollisia noudattamaan näitä eettisiä periaatteita

Jokaisen resteliläisen on asemasta tai työtehtävästä riippumatta noudatettava eettisiä periaatteita. Eettiset periaatteet koskevat myös Restelin hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyä. Jokaisen esimiehen velvollisuus on perehdyttää nämä periaatteet omalle henkilökunnalleen. Kellään ei ole oikeutta antaa lupaa olla noudattamatta näitä periaatteita.

Eettisten periaatteiden noudattamisen seuraaminen on osa yrityksen vastuullista toimintaa.Periaatteiden tietoinen rikkominen voi vakavimmillaan johtaa työsuhteen päättämiseen.

Täydennämme eettisiä periaatteita tarpeellisilta osin yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja ohjeilla. Epäselvissä tilanteissa tulee selvittää Restelissä hyväksytty toimintatapa etukäteen esimieheltä tai sisäiseltä tarkastukselta.

Eettisten poikkeamien raportointi

Toiminnasta, joka on mahdollisesti ristiriidassa Restelin eettisten periaatteiden kanssa, tulee raportoida esimiehelle tai tarvittaessa hänen esimiehelleen. Halutessaan työntekijä voi ilmoittaa asian myös sisäiseen tarkastukseen.

Mikäli yhteistyökumppanimme havaitsee tai epäilee eettisistä periaatteista poikkeamista, pyydämme raportoimaan poikkeaman asianomaiselle johtajalle tai Restelin sisäiseen tarkastukseen.

Sisäiseen tarkastukseen voi haluttaessa olla yhteydessä myös nimettömästi, esimerkiksi kirjeitse. Tapaukset käsitellään ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti.