Vastuullisuus

 

Restelin kaikessa yritystoiminnassa toteutetaan yhteiskuntavastuullisuuden periaatteita.   Toimintatapamme perustuvat omistajamme Osuuskunta Tradekan tapaan toimia ja asennoitua yhteiskuntavastuuseen. Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä työssämme lakien, säädösten, määräysten ja hyvän hallintotavan noudattamisena sekä vastuuna taloudesta, ihmisistä ja ympäristöstä.

Vastuu ihmisistä

Vastuullisuus ihmisistä näkyy henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeiden kuuntelemisena ja heidän odotuksiinsa vastaamisena. Asiakasvastuu perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä velvollisuuteen ja vastuuseen toteuttaa asiakkaiden odotukset ja valvoa asiakkaiden oikeuksien toteutuminen.

Vastuu henkilöstöstä käsittää henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tukeminen yrityksen strategiassa määritellyn henkilöstöjohtamisen mukaisesti.

Restel on mukana Suomen Invalidiliiton Helppo liikkua –toimintakampanjassa yhteistyökumppanina. Helppo liikkua -kampanjan avulla pyritään muuttamaan rakennettua ympäristöä paremmaksi liikkua kaikille ihmisille.

Restel toimii yhteistyössä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia palveluja tuottavan Diadome Oy:n kanssa osallistuen sosiaaliseen työllistämiseen.

Yhteistyöverkostossa aktiivinen sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tarpeiden huomioiminen.

Mukana EU:n Energiatehokkuusprojektissa

Restel on mukana EU:n Energiatehokkuusprojektissa, jota Suomessa organisoi TEM eli Työ- ja elinkeinoministeriö. Projektin tavoitteena on vähentää energiankulutusta vuoden 2005 tasosta 9 % vuoteen 2016 mennessä ja 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Vastuu taloudesta

Toimimme kustannustehokkaasti, kannattavasti ja kilpailukykyisesti sekä noudatamme taloudellisen tilanteen parantamisen periaatteita. Liiketoiminnallamme luomme edellytyksiä hyvinvoinnille. Toimimme majoitus- ja ravintolapalveluiden tuottajana, työllistäjänä, veronmaksajana, sosiaaliturvan rahoittajana ja alan monipuolisena osaamisen edelläkävijänä.

Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuullisuuden tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristöjohtamisemme perustuu ISO 14001 -standardin oppeihin, mutta järjestelmäämme ei ole sertifioitu.

Osassa hotelleissamme ja hotellien ravintoloissa on tehty ympäristökatselmus, johon on kirjattu yksikön olennaiset ympäristövaikutukset ja lähtökohdat niiden minimoimiseksi. Ympäristöohjelman käytännön toteutusta koordinoivat hotelli- ja ravintolakohtaiset ympäristövastaavat, jotka valvovat sovittujen ympäristösuunnitelmien, toimintatapojen ja ohjeiden noudattamista. Konsernitasolla ympäristötyötämme ohjaa konsernin johtoryhmä.

Hotelleistamme Helsingissä Holiday Inn City Centre -hotellikiinteistölle on myönnetty LEED®-ympäristöluokitus ja Hotel Indigo Helsinki – Boulevard kiinteistölle haetaan kansainvälistä LEED®-ympäristöluokitusta.

Ympäristön huomioiminen rakentamisessa

Suunnittelun, maankäytön ja rakentamisen tavoitteena on hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen edistäminen. Yhteistyössämme arkkitehtien, rakentajien ja tavarantoimittajien kanssa huomioimme ympäristöystävälliset ratkaisut. Pyrimme valitsemaan materiaalit asiakkaiden mukavuuden, turvallisuuden ja tarpeiden mukaan.

Yksiköidemme kunnostus- ja saneeraustöissä minimoimme ympäristön kuormittumisen sekä materiaalien myrkyttömyyden.

Vastuullisesti toimivia yhteistyökumppaneita

Alihankkijoita valitessamme selvitämme heidän vastuullisuuskäytäntöjään. Käyttämiemme raaka-aineiden turvallisuus sekä alkuperä- ja jäljitettävyystiedot ovat meille erittäin tärkeitä. Päätoimittajamme on Kespro Oy, joka on Ruokakeskon tytäryhtiö. Kesko-konsernin vastuulliset toimintatavat ovat tunnettuja ja saaneet asiantuntijatahoilta runsaasti tunnustusta.

Suosimme vastuullisia tuotteita

Valintatilanteessa suosimme ensisijaisesti vastuullisempia tuotteita ja toimintatapoja. Autoileva vieraamme voi pysähtyä matkan varrella Shell HelmiSimpukka liikenneasemilla, joiden autonpesu- ja astianpesukoneissa käytetään ympäristöä kuormittamattomia pesuaineita.

Jätteet ja lajittelu

Restel on sitoutunut ympäristöpolitiikassaan toimimaan ympäristöystävällisten periaatteiden mukaisesti muun muassa systemaattisella jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä. Jokaisessa yksikössämme jätteet lajitellaan huolellisesti mm. pahvi-, lasi- ja biojätteisiin, samoin käytetyt rasvakeitin öljyt kerätään erikseen ja toimitetaan Suomen kierrätysöljy Oy:lle jatkokäsittelyyn. Siivoukseen ja puhdistukseen käyttämämme kemikaalit ovat ympäristölle haitattomia.

Ongelmajätteitä, kuten käytettyjä paristoja otetaan vastaan hotellien vastaanotossa, josta ne toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan sähkön, veden sekä jätemäärien kulutusten osalta.

Turvallisuus

Jokaisella hotellilla on turvallisuussuunnitelma ja kaikki työntekijät saavat säännöllistä turvallisuuskoulutusta sekä osallistuvat säännöllisiin palo- ja evakuointiharjoituksiin.

Restelin vastuullisen liiketavan periaatteet

Omistajamme Osuuskunta Tradeka-yhtymä korostaa toimintaperiaatteissaan vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta. Tradeka-yhtymä on myös sitoutunut YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.  Yksi Tradeka-yhtymän vastuullisuuden peruslähtökohdista on yritystoiminnan kannattavuus, sillä se turvaa mahdollisuuden kantaa vastuuta henkilöstöstä ja osuuskunnan jäsenistä. Kannattava yritystoiminta on myös edellytys Osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden toiminnan vastuulliseen kehittämiseen.

Myös Restelissä noudatetaan omistajamme vastuullisuusperiaatteita. Meille vastuullisuus on tärkeä menestystekijä palvellessamme kaikkia asiakkaitamme.

Vastuullisen liiketavan periaatteet määrittävät myös Restel Oy:n työntekijöiden ja johtajien tavan toimia: Jokaisen yhtiössämme työskentelevän tulee noudattaa määriteltyjä vastuullisuusperiaatteita omassa työssään. Jos havaitsette tai epäilette poikkeamista vastuullisen liiketavan periaatteista, pyydämme raportoimaan asiasta asianomaiselle vastuulliselle johtajalle tai Restelin sisäiseen tarkastukseen. Yleistä vastuullisuuden toimintaohjetta Restel täydentää tarpeellisilta osin yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja ohjeilla.